Beleidsplan

Voor u ligt de vervolgversie van het algemeen beleidsplan van de Rijsbergse Golfclub  “De  Turfvaert”.

Eind 2009 is een begin gemaakt met een beleidstraject van onze vereniging. In 2014 is daaraan een vervolg gegeven dat is uitgewerkt in “Beleidsplan Rijsbergse Golfclub “De Turfvaert” 2014-2018”.

Dit beleidsplan heeft een tijdshorizon van 3-4 jaar, 2019 – 2023.

De golfvereniging is inmiddels gegroeid naar een ledenaantal van ruim 1000 leden. Belangrijk is nu dat de groei van de vereniging parallel kan lopen met de beleidsuitgangspunten van het Golfpark.

Dit beleidsplan hoopt antwoorden te geven op de snel veranderende ontwikkelingen binnen de golfsport (vanuit de NGF) en de sociaal-maatschappelijke trends.

Het is een kapstok, waaraan we de plannen voor vandaag en morgen kunnen ophangen. In ons geval hebben we nog een hoop huiswerk te verrichten. Op een aantal beleidsterreinen zal het beleid verder moeten worden uitgewerkt, om vervolgens in concrete plannen en acties te worden omgezet.

Vanuit dit beleidsplan zullen de verschillende onderdelen via de eigen commissie een taakgericht uitvoeringsplan opzetten.

Het is een begin, maar een stap in de goede richting.

Het algemeen bestuur van de Rijsbergse Golfclub  “De Turfvaert”,

Harri van Dun               Voorzitter en vertegenwoordiger PR commissie

John Dielemans             Secretaris

John Poppelaars           Penningmeester en vertegenwoordiger Jeugd commissie consul handicart

Jack Baarends              Vice voorzitter, bestuurslid en vertegenwoordiger H&R commissie

Anja Bartels                  Bestuurslid en vertegenwoordiger wedstrijd commissie

1       Identiteit

De Rijsbergse Golfclub  “De Turfvaert” is een vereniging ontstaan in 2009. De golfvereniging drijft op een grote groep van vrijwilligers. Wij zijn er voor onze leden, onze vrijwilligers en zijn gastvrij voor bezoekende golfers.

Wij zijn gehuisvest aan het Zwart Moerken 12 te Rijsbergen, waar we gebruiker zijn van een prachtige golfbaan en clubhuis.

2       Wat voor vereniging willen we zijn?

De Rijsbergse Golfclub  “De Turfvaert” heeft als doel het beoefenen en bevorderen van de golfsport in de ruimste zin van het woord. Daarnaast willen we een open, toegankelijke en gastvrije vereniging zijn. We zijn een vereniging waar de bestaande leden zich thuis voelen en zijn een toegankelijke vereniging voor nieuwe leden.

Sportief plezier, sportieve prestaties en ontmoetingen staan centraal.

De Rijsbergse Golfclub  “De  Turfvaert” is een ondernemende en een lerende vereniging.

Als vereniging vinden we het volgende belangrijk:

 • Sportief golfplezier en sportieve prestaties;
 • Een goede band tussen de leden;
 • Een uitstekende samenwerking met de baaneigenaar/exploitant van onze golfbaan;
 • Het creëren van gezelligheid, saamhorigheid en betrokkenheid;
 • Belangbehartiging voor de leden in samenspraak met de baaneigenaar;
 • Het ondersteunen van aspirant golfers bij het behalen van GVB, d.m.v. o.a. mentoring en theorieavonden over de Golfregels ;
 • Nieuwe golfers en golfers, komende van andere verenigingen, enthousiast maken om deel uit te maken van de vereniging;
 • Een gezond financieel beleid.

En met extra aandacht en ondersteuning voor:

 • Onze jeugd; met een uitstekende jeugdopleiding door het uitvoeren van “Committed to Jeugd”.
 • De minder valide golfers, die Handicarts nodig hebben om plezierig golf te kunnen blijven spelen.

3       (Landelijke) Trends om rekening mee te houden.

 Bij het uitvoeren en uitzetten van het beleid zal rekening gehouden worden met de algemene trends in golf, het beleid van de NGF, omgevingsfactoren en met maatschappelijke  en economische ontwikkelingen.

4       Kernwaarden

 Ontmoeting

We hebben en zijn een plaats om elkaar te ontmoeten. Er is onderdak voor iedereen. Clubgevoel en verbondenheid staan centraal.

Sportiviteit

Fairplay en etiquette op de baan, maar ook in gedrag naar elkaar. Respect voor elkaar en voor de omgeving.

Betrouwbaarheid

Zeg wat je doet en doe wat je zegt. We zijn open naar elkaar, geven elkaar feedback en kunnen op elkaar bouwen

Verantwoordelijkheid

Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze golfvereniging en het golfpark waarvan we gebruik maken. Wij voelen ons verantwoordelijk voor onze leden, onze vrijwilligers, en voor de omgeving waarin we actief zijn.

Ondernemend

We staan open voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe kansen. We durven keuzes te maken om bestaande golfculturen te veranderen en/of aan te passen. We willen toekomstbestendig zijn.

Lerende organisatie

We staan open voor feedback, opbouwende kritiek en leren graag van elkaar. We bieden elkaar kansen en mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen.

5       Toelichting beleidsterreinen.

De Rijsbergse Golfclub “De Turfvaert” kent een aantal beleidsterreinen, die hieronder genoemd en kort toegelicht worden.

5.1              Golfsportbeleid

Als vereniging voeren we een beleid waarin alle verschillende “typen” golfers zich thuis voelen.

De ambitieuze en prestatie gerichte golfer zal worden uitgedaagd en ook het spelplezier van de recreatieve golfer krijgt alle aandacht.

Bij het opstellen van de wedstrijdkalender, de organisatie van evenementen, het geven van cursussen, de ondersteuning door mentoren wordt rekening gehouden met onze golfers in alle leeftijden en handicaps.

De wedstrijdkalender bevat “traditionele” wedstrijden (de clubkampioenschappen, dames- heren- en mixed, NGF competitie), wedstrijden voor de jeugd, wedstrijden voor de beginnende golfer en evenementen voor de recreatieve golfer.

5.1.1       Commissies.

Voor het uitvoeren en de ondersteuning van de uitvoering van het golfsportbeleid worden door het bestuur verschillende commissie benoemd.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd (art. 14 lid 3 Statuten). Commissieleden worden benoemd door het bestuur.

Het bestuur van de Rijsberge Golfclub “De  Turfvaert”  heeft  de  volgende   commissies benoemd:

 Wedstrijdcommissie (incl. Evenementen)

 Handicap- en Regelcommissie

 Jeugdcommissie

 PR & Communicatie commissie

 ict ondersteuningscommissie

Iedere commissie stelt, als afgeleide van het beleidsplan van de Rijsbergse Golfclub “De Turfvaert” een uitvoeringsplan op waarin het beleid op detail vorm wordt gegeven.

De commissie legt jaarlijks verantwoording af aan het bestuur.

In iedere commissie neemt een afgevaardigde vanuit het bestuur deel. Zo worden communicatielijnen kort en duidelijk gehouden.

De verschillende commissies worden geacht goed samen te werken en duidelijk met elkaar te communiceren.

5.1.1.1      Wedstrijdcommissie

De Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse wedstrijdkalender. Hierbij houdt zij zoveel mogelijk rekening met al onze leden, de verschillende leeftijden en de handicaps.

De opstelling van de wedstrijdkalender vindt plaats in samenspraak en afstemming met het golfpark.

Zij draagt ook zorg voor een Algemeen Wedstrijdreglement en voor de specifieke wedstrijdvoorwaarden.

De Wedstrijdcommissie dekt haar uitgaven zoveel mogelijk via de inschrijfgelden voor de wedstrijden. Voor geldelijke ondersteuning voor activiteiten die bijdragen aan gezelligheid, saamhorigheid en betrokkenheid dienen zij bij het bestuur een onderbouwd verzoek in.

De specificering van de taken en verantwoordelijkheden van de Wedstrijdcommissie wordt in een bijlage van dit beleidsplan nader uitgewerkt.

5.1.1.2      Handicap- en Regelcommissie

Fairplay en etiquette op de baan zijn onderdeel van een van onze kernwaarden en onlosmakelijk verbonden met de golfsport.

De Handicap- en Regelcommissie zorgt er voor dat regels en richtlijnen worden vastgesteld, vastgelegd en gecommuniceerd. Zij licht de leden voor over wijzigingen in regels. Zij verzorgt theorielessen en GVB regelexamens om nieuwe golfers aan ons ledenbestand te kunnen toevoegen.

Daarnaast draagt zij bij aan een juiste handicap registratie.

De specificering van de taken en verantwoordelijkheden van de Handicap- en Regelcommissie wordt in een bijlage van dit beleidsplan nader uitgewerkt.

5.1.1.3      Jeugdcommissie

De jeugdopleiding van de Rijsbergse Golfclub “De Turfvaert”  is door de NGF officieel gecertificeerd voor Committed to Jeugd.

De jeugdcommissie zet zich in voor deze jeugdopleiding en zorgt ervoor dat jeugdleden op een enthousiaste en goede manier worden opgeleid tot de golfers van de toekomst.

Door de jeugdcommissie is een jeugdbeleidsplan opgesteld  waarin voor de verschillende leeftijdsgroepen en niveaus opleidings- en begeleidingstrajecten zijn opgenomen.

De jeugdcommissie coördineert tevens een groep jeugdcoaches die de jeugd begeleiden en stimuleren.

De specificering van de taken en verantwoordelijkheden van de Jeugdcommissie wordt in een bijlage van dit beleidsplan nader uitgewerkt.

5.1.1.4       PR & Communicatie Commissie:

De pr en communicatie commissie draagt zorg voor tijdige publicaties van wedstrijden, evenementen en algemene informatie

5.2              Ledenbeleid

We willen een open, toegankelijke en gastvrije vereniging zijn.

De vereniging kent verschillende lidmaatschappen, namelijk :

 • Rabbit lidmaatschap; voor beginnende golfers,
 • Registratieleden; voor wie de handicap registratie wordt bijgehouden en het NGF pasje wordt verzorgd.
 • Volwaardige leden; die aan alle activiteiten van de vereniging mee kunnen doen.

We verwachten van onze leden dat zij zich kunnen vinden in onze kernwaarden.

5.3              Vrijwilligersbeleid

De vrijwilligers zijn het hart en de motor van onze golfvereniging. Zij maken het mogelijk dat wij als vereniging bestaan en functioneren. Het is van het allergrootste belang dat op een structurele en georganiseerde wijze aandacht aan de vrijwilligers wordt geschonken. Elementen zijn hierbij: werving, competentietoedeling, duidelijke taakomschrijving en tijdsbesteding, waardering en verdere ontplooiing en coaching.

5.4              Personeelsbeleid

Golfvereniging heeft nog niet de omvang om van professionals gebruik te maken. Dat kan misschien nog wel aan de orde komen. Hiervoor zal uiteraard tijdig een personeelsbeleid ontwikkeld worden. Voorlopig steunen we op onze vele vrijwilligers.

5.5              Sponsorbeleid

Sponsoring is een zakelijke overeenkomst tussen de golfvereniging en een bedrijf, een merk of een persoon. De sponsor stelt geld, goederen en/of diensten ter beschikking die voor de golfvereniging ondersteunend kunnen zijn in het uitvoeren van haar activiteiten. De sponsor kan omschreven worden als een partner die zaken mogelijk maakt.

Op dit moment zijn er geen sponsoren actief binnen de vereniging. Zodra er aanleiding toe is zal er passend beleid worden geformuleerd.

5.6              Facilitair beleid

Het onderhoud en beheer van clubmaterialen vraagt om continue aandacht. In het facilitair beleid wordt omschreven hoe we dit blijven borgen.

5.7              Financieel beleid

Bij een golfvereniging gaat flink wat geld om. Het is van belang om inkomsten en uitgaven goed op elkaar af te stemmen. Dat doen we door een begroting op te stellen en de vinger goed aan de pols te houden.

5.7.1      Financieel protocol commissies

de penningmeester van de commissie is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen de commissie. Hij/zij legt verantwoording af aan de verenigingspenningmeester;

De commissie stemmen hun inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk op elkaar af. Als extra middelen noodzakelijk zijn zal hiertoe vooraf een verzoek aan het bestuur worden voorgelegd.

de baten van een commissie bestaan uit: ontvangsten uit eigen activiteiten,

tegemoetkomingen door de vereniging in overleg met de verenigingspenningmeester;

de uitgaven van de commissie bestaan uit lopende uitgaven die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de normale activiteiten van de commissie. De uitgaven worden voorzien van bewijsstukken. De penningmeester van de commissie is er voor verantwoordelijk dat de uitgaven in overeenstemming zijn met de richtlijnen, zoals door het bestuur gesteld;

investeringen kunnen slechts gedaan worden na voorafgaande goedkeuring door het bestuur of de verenigingspenningmeester;

– uiterlijk eind januari van ieder jaar legt de penningmeester van de commissie verantwoording af aan de verenigingspenningmeester.

6       Huidige situatie en doelstellingen

Hieronder volgt per beleidsterrein een korte beschrijving van de huidige situatie. Vervolgens zal de gewenste situatie beschreven worden aan de hand van een aantal doelstellingen op de middellange termijn.

6.1              Ledenbeleid

Huidige situatie: momenteel hebben we ruim 1000 leden.

Doelstelling:

Het monitoren en vasthouden van het aantal leden van onze vereniging. Om verder te kunnen groeien worden er wervingsacties ingezet. Deze campagne bestaat uit adverteren en ook via de nieuwsmedia te communiceren. Daarnaast vertrouwen we ook op de ambassadeursrollen van al onze leden. Deze ledenwerving moet een permanent karakter krijgen. Aandacht voor leden, die hun lidmaatschap opzeggen.

6.2              Vrijwilligersbeleid

Huidige situatie: op dit moment draait de vereniging op de inzet  van  zo’n  60 vrijwilligers. Hierbij hebben we het over bestuursleden, commissieleden, wedstrijdleiders, jeugdcoaches, mentoren, begeleiders, etc. Hierbij zijn een aantal mensen die dubbelfuncties bekleden. Uiteraard zijn er nog een aantal vacatures in te vullen.

Doelstellingen

Gestreefd wordt naar een evenwichtige invulling van vrijwilligers per commissie en of taak.

6.3              Personeelsbeleid Huidige situatie

Huidige situatie: voorlopig kunnen we het als golfvereniging stellen zonder professionals, omdat vele vrijwilligers zich op professionele wijze inzetten.

Doelstellingen

Indien het noodzakelijk is professionele ondersteuning in te zetten, zal er op dat moment een personeelsbeleid worden ontwikkeld.

6.4              Sponsorbeleid

Huidige situatie: op dit moment is er geen sponsor commissie actief. Er zijn geen sponsors actief binnen de vereniging.

Doelstellingen

Het bepalen van hoofddoelen voor de komende jaren.

6.5              PR & Communicatiebeleid

Huidige situatie: momenteel wordt er op vele manieren met interne- en externe klanten gecommuniceerd: poststukken; e-mail; sociale media; de website; nieuwsbrieven; advertenties; netwerken; vergaderingen; open dagen.

Doelstellingen

Bij de PR-commissie is het van belang dat er met duidelijke doelstellingen gewerkt wordt : wie doet wanneer wat en hoe doen we dat. Er zal daarom ook voor de commissie een uitvoeringsplan van het beleid worden opgesteld.

6.6              Facilitair beleid

Huidige situatie: er is op dit moment nog geen beleid op dit onderdeel.

Doelstelling

Zodra de omvang van de verenigingsmaterialen daartoe aanleiding geeft  zal een facilitair uitvoeringsplan worden ontwikkeld voor verenigingsmaterialen.

6.7              Financieel beleid

Huidige situatie: het financiële beleid vormt de ruggengraat van de golfvereniging. Dit uit zich in vele taken en handelingen. We mogen ons gelukkig prijzen met een aantal financieel deskundige vrijwilligers.

Doelstellingen

Financieel gezond houden van de vereniging door inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen en de noodzakelijke buffer handhaven.

7       Realisatie en bewaking voortgang.

Voor welke uitdagingen staat de vereniging de komende jaren en hoe willen wij deze aanpakken.

7.1              Bestuur:

 • Goede samenwerking met baaneigenaar.
 • Structuur en afspraken over de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende commissies vastleggen in een apart commissie beleidsplan.
 • Samenwerking en bemanning van de commissies, momenteel zijnde de HRCie (Handicap & Regel commissie), WeCo (Wedstrijd commissie), Jeugd commissie en de PRCie (Public relations commissie) optimaliseren. Commissieleden benoemen na goedkeuring van het bestuur. Het bestuur zal vooraf een gesprek hebben met kandidaat-commissieleden. Het werven van vrijwilligers voor bestuur en commissies bevorderen.
 • Duidelijk zijn naar de leden. Durven ja en nee te zeggen. Communiceren op gelijke voet.
 • Het monitoren en vasthouden van het aantal leden van onze vereniging.
 • Beleid t.a.v. sponsoring van de vereniging bepalen.
 • Het protocol ICT coördinatie nogmaals verduidelijken aan de commissieleden.
 • Bepalen hoe wij het gebruik van de handicarts het beste kunnen ondersteunen.
 • Beleid bepalen en investeren in het verbeteren van de speelkwaliteit van onze leden.

7.2              WeCo (Wedstrijdcommissie):

 • Het organiseren van verenigingswedstrijden. Een plan maken voor de doorstroming van rabbits via rabbitwedstrijden naar de regulaire wedstrijden, die georganiseerd worden.
 • Het organiseren van speciale evenementen, waarin gezelligheid centraal staat. Bedenken van nieuwe evenementen ter vervanging van de teloor gegane evenementen. Mogelijkheden bekijken om deze samen met het Park te gaan organiseren.
 • Betere promotie van verenigingsactiviteiten en meer leden betrekken bij activiteiten.
 • Grote aandacht voor Mentoring van nieuwe leden.
 • De sportieve prestaties verbeteren door het organiseren en promoten van Clubwedstrijden, zoals de Maandmedal en Clubkampioenschappen Strokeplay en Matchplay en deelname aan de NGF competitie. Prestaties en saamhorigheid komen tot uiting in deelname aan de NGF competitie.

7.3              HRCie (Handicap & Regelcommissie):

 • Leden informeren over de aanpassing van de regels en het vernieuwen en ter beschikking stellen van Regelboekjes e.d. ter bevordering van de spel kwaliteit.
 • Acceptatie van de golfapp Golf.nl voor het registreren van golfscores (oefenscores en qualifying scores). Met behoud van registratie via de persoonlijk pagina.
 • Leden informeren over de aanpassing van het Handicap systeem, dat m.i.v. 2020 drastisch gewijzigd wordt.
 • Het geven van Regel avonden en grote aandacht voor Mentoring van nieuwe leden.
 • Het enthousiast maken van leden voor NGF cursussen.

7.4              Jeugdcommissie:

 • Jeugd enthousiast houden en maken voor de golfsport.
 • Het uitvoeren en monitoren van het Jeugdbeleidsplan.
 • Faciliteiten geven aan de Jeugd d.m.v. opleiding, begeleiding, wedstrijden en NGF competitie.

7.5              PR & Communicatie commissie:

 • Sociale media beter benutten. De website van de vereniging updaten c.q. vernieuwen en sneller informatie verstrekken.
 • Betere promotie van verenigingsactiviteiten en meer leden betrekken bij activiteiten.
 • Onderzoeken hoe wij andere activiteiten dan golf in het clubhuis kunnen aanbieden. Eventueel samen met de baaneigenaar ontwikkelen.

7.6              Voor bestuur en commissies:

 • Trends en ontwikkelingen in de golfsport en het verenigingsleven op de voet volgen en beleid kunnen aanpassen.
 • Het houden van kwalitatieve enquêtes t.b.v. het verbeteren van onze dienstverlening.
 • De samenwerking met de baaneigenaar met betrekking tot de Horeca optimaliseren.
 • Goede contacten houden met de NGF.
 • Instaan voor de kernwaarden van de vereniging.
 • Het koesteren van alle vrijwilligers door o.a. het organiseren van een jaarlijkse Vrijwilligersdag.
 • Inkomsten en uitgaven op elkaar afstemmen en geen onnodige kosten maken. Uitgaven, die alle leden ten goede komen.

8       Eindverantwoordelijkheid

De eindverantwoordelijkheid voor de verschillende beleidsterreinen ligt bij het algemeen bestuur. De verdeling van de verschillende beleidsterreinen over de leden van het algemeen bestuur is terug te vinden in het onderstaande overzicht:

Secretaris: administratie, communicatie, verslaglegging, dagelijks bestuur;

Voorzitter: representatie, strategie, beleid, voorzitten, dagelijks bestuur;

Penningmeester: financiën, begroting, jaarrekening, verzekeringen, ledenadministratie, dagelijks bestuur;

Cie-beleid: begeleiding, werven;

Jeugdbeleid: begeleiding, werven;

Vice-voorzitter: waarnemen voorzitter, ondersteuning beleid 

De wedstrijdcommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:

 • opstellen van het jaarlijks wedstrijdprogramma;*
 • opstellen van een Algemeen Wedstrijdreglement en van de specifieke wedstrijdvoorwaarden;
 • aanstellen van wedstrijdleiders en het opstellen van vaste instructies voor alle wedstrijdleiders;
 • organiseren van wedstrijden uit het wedstrijdprogramma;
 • organiseren van gezelligheidswedstrijden, die niet op het programma staan;
 • assistentie bij de organisatie van wedstrijden en kampioenschappen van de NGF op de baanvan de   vereniging;
 • (mede)organiseren van de NGF- competities;
 • contacten met de Handicap en Regelcommissie over de organisatie van wedstrijden;*
 • coördineren van alle activiteiten door andere commissies die wedstrijden organiseren, zoals bijvoorbeeld de jeugdcommissie;
 • bijhouden van bijzondere klassementen;
 • (mede)verantwoordelijk voor correcte toepassing van De Golfregels, de Amateurstatus Regels, de bepalingen van het EGA Handicap Systeem en het Wedstrijdreglement;
 • onderhouden van contacten met het secretariaat en de redactie van het verenigingsblad in verband met publicaties en archivering van wedstrijduitslagen;
 • onderhouden van contacten met de NGF;
 • beheren van de financiën betreffende de wedstrijden;*
 • opleiden van nieuwe commissieleden;
 • bewaken van de juiste spelgeest;
 • goede contacten met de Handicap en Regelcommissiebetreffende:
  • correcte toepassing van de bepalingen van het EGA Handicap Systeem;
  • Non-Counting verklaren van bepaalde wedstrijden (voor, tijdens en na de wedstrijd);
  • melden van zeer goede resultaten tijdens Non Qualifying Wedstrijden;
  • Local Rules;
  • baaninrichting in verband met de Golfregels;
  • de regelproblemen, decisions, diskwalificaties;
  • maatregelen tegen spelers die het spel bewust niet eerlijk spelen.

De taken en verantwoordelijkheden met een asterisk worden hieronder nader toegelicht.

Opstellen van het jaarlijks wedstrijdprogramma

Het wedstrijdseizoen loopt van 1 januari  tot en met 31 december. De Wedstrijdcommissie streeft ernaar de wedstrijdkalender en het Algemeen Wedstrijdreglement voor de aanvang van het nieuwe kalenderjaar samen te stellen en op de website van de vereniging plaatsen. De wedstrijdcommissie houdt bij het opstellen van het jaarlijkse wedstrijdprogramma rekening met:

 • zoveel mogelijk Qualifying wedstrijden;
 • evenwichtige verdeling van wedstrijden voor alle leden;
 • afwisseling in de wedstrijd- en spelvormen;
 • data van NGF-wedstrijden, kampioenschappen en competitie (data voor de clubkampioenschappen worden door onze eigenwedstrijdcommissie vastgelegd);
 • voldoende gezelligheidswedstrijden, ter stimulering van het verenigingsleven;
 • dat traditionele wedstrijden traditioneel blijven.

De Handicap en Regelcommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:

 • toekennen, berekenen, administreren en publiceren van de Exact en Playing (club) Handicaps van de leden van de golfvereniging volgens de regels van het EGA-Handicap Systeem van de NGF;
 • leden bekend maken met de regels betrekking hebbend op de verkrijging van een (club) handicap;
 • richtlijnen vaststellen en toezien op de naleving van de eisen met betrekking tot Qualifying Wedstrijden in samenwerking met de Wedstrijdcommissie;
 • vaststellenvan markeringen en Local Rules;
 • bepalen van de Stroke Index;
 • adviseren inzake de lay-out van de scorekaart;
 • bijhouden van baanrecords;
 • handicaps conform het EGA Handicap Systeem bij te stellen en handicaps te ontnemen;
 • contact onderhouden met de NGF;
 • contact onderhouden met handicapcommissies van andere clubs ingeval van overgang van leden naar andere clubs;
 • verzorgen van theorielessen;
 • samenstellen en afnemen van het GVB regelexamen;
 • oplossen en toelichten van regelproblemen van leden en bij clubwedstrijden;
 • de baten van het GVB examen afdragen aan de penningmeester van het bestuur;
 • Het steekproefsgewijs controleren van ingevoerde Qualifying-kaarten en bij incorrecte Q-kaarten de desbetreffende leden hierover informeren;
 • Indien nodigonvolledige Q-kaarten uit het systeem verwijderen.

De Jeugdcommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:

 • adviseren van het bestuur in alle aangelegenheden de jeugd betreffende;
 • opstellen van een Jeugdbeleidsplan, waarin staat omschreven wat de vereniging met dejeugd wil bereiken, hoe men dat wil bereiken en binnen welke tijd;
 • opvangen en begeleiden van de jeugd en bijbrengen van etiquette en regels;
 • aanbieden van lessen, trainingen, spelen van oefenrondes, (uitwisseling-) wedstrijden en competitie;
 • begeleiden naar baanpermissie, GVB en HCP (zowel theoretisch als praktisch);
 • begeleiden van de jeugd naar elders;
 • organiseren van jeugdwedstrijden;
 • opstellen van de jaarlijkse wedstrijdkalender, met evenredige aandacht voor jeugdleden met baanpermissie, GVB, hoge en lage handicappers;
 • – deze wedstrijden worden opgenomen in de complete wedstrijdkalender van de club;
 • het stimuleren om deel te nemen aan landelijke jeugdtouren en andere nationale evenementen;
 • samenstellen van competitieteams en begeleiding daarvan tijdens de competitie;
 • contact onderhouden met de regioconsul en de Jeugdcommissie in de regio;
 • bijwonen van regio en NGF Jeugdcommissie vergaderingen;
 • talentvolle jeugd onder de aandacht brengen van de NGF;
 • contacten onderhouden met andere commissies, waaronder de wedstrijdcommissie;
 • stimuleren van de jeugdcoaches tot het behalen van de basiscursus;
 • opleiden van aantal jeugdcoaches tot committed to talent. Deze personen geven de kinderen met GVB een intensieve begeleiding om een stap hoger te komen in het golfspel.

De PR-commissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:

 • het samenstellen van de maandelijkse Nieuwsbrief en aan de leden versturen;
 • het verzorgen en versturen van uitnodigingen;
 • stimuleren van bijdragen van bestuur, commissievoorzitters en leden;
 • zorgdragen voor de inhoud van de website en informatie actualiseert;
 • ondersteunende taak ten opzichte van het bestuur en de andere commissies;
 • ledenwerving;

Bewaken van de uniforme huisstijl