Huishoudelijk Reglement

In dit huishoudelijk reglement  van de Rijsbergse Golfclub  “De  Turfvaert”, staan de voornaamste bepalingen rondom het lidmaatschap, waarmee een lid van de vereniging te maken kan krijgen.
Uitgangspunt zijn de statuten van de vereniging die bij de oprichting in 2009 zijn vastgelegd.
Dit reglement is volgens artikel 24 van de statuten van de vereniging Rijsbergse Golfclub De Turfvaert vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2011. 
Het is  vervolgens gewijzigd in de Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2014.
De laatste wijzigingen vonden plaats in de ALV’s van 22 mei 2019 en 10 mei 2023.
Het algemeen bestuur van de Rijsbergse Golfclub  “De Turfvaert”,
mei 2023
Arno Snepvangers; Voorzitter
John Dielemans;  Secretaris
Rene Goossens; Penningmeester
Jack Baarends; Algemeen bestuurslid;  contactpersoon weco en HRC
Anja Bartels; Algemeen bestuurslid; ledenadministratie
Peter Kali;s Algemeen bestuurslid; contactpersoon PR-cie.
Jack Koevoets ;Algemeen bestuurslid; contactpersoon Jeugdcie; Vicevoorzitter
1 Algemene bepalingen
1.1 Definities
Artikel 1,
1. De definities en begripsomschrijvingen zoals die voorkomen in de statuten zijn eveneens van toepassing op dit reglement. 
2. Alle in artikel 4 van de statuten benoemde leden hebben het recht van toegang tot het clubhuis en het recht van gebruik van de oefenaccommodaties en de golfbaan, alles conform de statuten en de regels vastgesteld door het bestuur en gemaakte afspraken met het Golfpark. 
3. In gevallen waarin dit huishoudelijke reglement niet voorziet beslist het bestuur en/ of Golfpark “De Turfvaert”. 
Artikel 2, Gedrag 
Deelname in enigerlei vorm aan de activiteiten van de vereniging impliceert dat men zich bekend en akkoord verklaart met de bepalingen voorkomend in de statuten en in dit reglement, alsmede met andere bepalingen en regelingen door of namens het bestuur vastgesteld. Tevens impliceert dit, dat men verklaart zich naar deze regelingen en bepalingen te gedragen.
Artikel 3, Verenigingsembleem 
De vereniging heeft een embleem met een gestileerd beeld van een golfer in cirkel die een swing maakt in blauwtinten. Tevens staat in blauwtinten de tekst: Rijsbergse Golfclub en daaronder De Turfvaert, zulks met het lettertype Lucida Sans. Het genoemde embleem mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur in de hier beschreven of aangepaste vorm gebruikt worden.
2 Lidmaatschap
Artikel 4, Aanmelding 
1. Om als lid te worden aangenomen dient men zich voor het lidmaatschap aan te melden bij de secretaris, c.q. de door het bestuur aangewezen ledenadministrateur.
2. De keuze van de lidmaatschapsvorm met het daarbij behorende contributiebedrag en wijze waarop het aanmelden dient te geschieden, worden omschreven op de website.
2.1 Toelatingsprocedure
Artikel 5
1. Het bestuur stelt ingeval van toelating vast in welke categorie van leden betrokkene wordt ingedeeld. 
2. Na toegelaten te zijn ontvangt het lid de nota voor de contributie. De statuten en het huishoudelijk reglement kan men op verzoek via de email of per post ontvangen. 
2.2 Lidmaatschapsvorm
Artikel 6, 
Met ingang van 2013 zijn de lidmaatschapsvormen aangepast.
Onze vereniging kent 4 soorten lidmaatschappen, 3 voor volwassenen en 1 voor jeugdleden:
Volwaardig lid: -golfvaardigheidsbewijs & handicap registratie*, Opfriscursus “regels en etiquette”, wedstrijden, evenementen en, voor het tweede jaar van de beginnende golfer: mentoring. Bij deelname aan clubactiviteiten* zal een kleine bijdrage worden gevraagd.
Registratie lid: – golfvaardigheidsbewijs & handicap registratie*, Opfriscursus “regels en etiquette”. Registratie leden betalen altijd een hogere eigen bijdrage bij deelname aan clubevenementen en wedstrijden*, waaronder ook de dames-, heren- en mix-ochtenden.
Rabbit-lid: – voor beginnende golfers hebben wij het Rabbit-lidmaatschap (beginnende golfer) ingesteld. Dit lidmaatschap is alleen beschikbaar voor de beginnende golfer en biedt gedurende het eerste jaar: theorie avonden ter voorbereiding op het regelexamen, regelexamen (Er worden kosten berekend per examen), mentoring* en, na het behalen van uw club handicap, de NGF registratie*. Het Rabbit-lidmaatschap gaat na dit eerste jaar over in een volwaardig lidmaatschap.
Jeugdlid (t/m 18 jaar) – golfvaardigheidsbewijs & handicap registratie*, wedstrijden en evenementen Bij deelname aan clubactiviteiten* zal een kleine bijdrage worden gevraagd.
Kinderen kunnen (tegen clubvergoeding) deelnemen aan de jeugdopleiding.
*Voor iedere golfronde betaalt u een greenfee tarief aan het Golfpark de Turfvaert, of sluit u een speelrecht abonnement af bij het Golfpark de Turfvaert.
Het gebruik van de oefenfaciliteiten valt ook onder het beheer van het golfpark.
*Als lid wordt u automatisch bij de NGF aangemeld, waardoor u verzekerd bent voor schade die u toebrengt aan anderen tijdens het beoefenen van de golfsport, indien uw privé́ WA verzekering dat niet dekt. U ontvangt de NGF- pas op naam van Rijsbergse Golfclub de Turfvaert.
Als u al een handicap heeft, dan zorgt onze Regel- & Handicap- commissie er voor dat uw handicap wordt bijgehouden en dat wijzigingen worden gemeld bij de NGF.
U kunt via Intogolf uw op onze baan gelopen qualifying kaarten invoeren en tevens kunt u de Q- kaarten die u op andere banen in Nederland heeft gelopen invoeren. Via onze website kunt u uw handicap historie en andere gegevens bekijken.
Artikel 7, Wijziging lidmaatschapsvorm 
De overstap naar volwaardig lidmaatschap is altijd mogelijk. Er vindt dan wel een verrekening van de contributie plaats.
Na acht maanden aaneensluitend volwaardig lid te zijn, is wijziging naar registratie lidmaatschap, op eigen verzoek van het lid, mogelijk per 1 januari van het volgende jaar.
Artikel 8, Uitstel aanvang lidmaatschap respectievelijk beperkt speelrecht 
1. In geval de accommodaties naar het oordeel van Golfpark “De Turfvaert” te druk bezet dreigen te raken, is het bestuur van de vereniging in overleg met Golfpark “De Turfvaert” gerechtigd kandidaten die zich aanmelden als lid, hetzij op een wachtlijst te plaatsen, hetzij te accepteren met beperkt recht tot het bespelen van de baan; een en ander volgens algemene regelen en procedures door het bestuur vast te stellen.
2. De kandidaten aan wie beperkt speelrecht wordt aangeboden zullen worden gevraagd hier schriftelijk mee akkoord te gaan. In geval zij dit niet aanvaarden zullen deze kandidaten alsnog op een wachtlijst geplaatst worden.
2.3 Beëindiging lidmaatschap
Artikel 9, 
Het lidmaatschap bij de Rijsbergse Golfclub heeft een looptijd van 1 kalenderjaar en wordt na een jaar automatisch verlengd. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging. Bij opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging wordt het lidmaatschap beëindigd tegen het einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging plaats vond, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. 
(De regels voor het opzeggen van het lidmaatschap staan ook op onze website onder de kop “einde lidmaatschap”)
3 Contributies
Artikel 10, Hoogte contributies ofwel jaarlijkse bijdrage 
In de algemene vergadering wordt de hoogte van de contributie (jaarlijkse bijdrage) voor het komende jaar vastgesteld. Mocht de vaststelling afwijken van de reeds geïnde contributies, dan kan de contributie van bedoeld jaar worden gecorrigeerd; het te veel betaalde wordt terugbetaald, het te weinig ontvangen bedrag wordt alsnog in rekening gebracht.
Artikel 11, Aangepaste contributie
1. Leden die in de loop van enig jaar lid zijn geworden, zijn voor dat jaar een aangepaste contributie verschuldigd, gerekend vanaf het begin van de maand waarin hun lidmaatschap is ingegaan. Een lidmaatschap ingaande na 30 april van het betreffende kalenderjaar wordt pro rato berekend, met een minimum van 25.00 euro per jaar
2. Het gestelde in dit artikel onder sub 1 is niet van toepassing op het Rabbit lidmaatschap Ongeacht het instapmoment, is voor het gehele kalenderjaar contributie verschuldigd.
Artikel 12, Restitutie van contributie
Geen restitutie van contributie wordt verleend ingeval van ziekte of van tijdelijk verblijf in het buitenland of elders in het binnenland, tenzij het bestuur in bijzondere gevallen op verzoek van het desbetreffende lid anders besluit.
Artikel 13, Nota’s aan leden en betaling daarvan 
Jaarlijks wordt aan de leden de nota voor de door hen verschuldigde contributies toegezonden via het bij de club bekend zijnde emailadres.
Het verschuldigde dient uiterlijk op de betalingsdatum (vermeld op de nota) te zijn voldaan.
Bij niet-tijdige betaling wordt een aanmaning gestuurd. Indien wederom het verschuldigde niet is voldaan binnen 14 dagen, treedt artikel 7, lid 1 van de statuten in werking.
4 Ontzegging / beperking van het speelrecht
Artikel 14
1. Leden moeten, alvorens zij zelfstandig gebruik mogen maken van de golfbaan, aan de eisen van golfvaardigheid voldoen. 
2. Diegenen die gebruik willen maken van de golfbaan en nog niet beschikken over het Golf Vaardigheids Bewijs dienen zich te houden aan de regels, gesteld door het bestuur en Golfpark “De Turfvaert”. 
3. Voor het gebruik van de golfbaan is een geldig bewijs van golfvaardigheid vereist dat is uitgegeven door de Nederlandse Golf Federatie. Dit kan het Golf Vaardigheids Bewijs of een geldige handicapkaart zijn, dan wel een vergelijkbaar buitenlands certificaat. Dit bewijs dient op eerste navraag getoond te worden. 
4. Golfpark “De Turfvaert” of een door haar ingestelde commissie kan regels uitvaardigen en/of maatregelen nemen ter regulering van de speeltijden. 
5. Voor iedere golfronde betaalt u een greenfee tarief aan het Golfpark de Turfvaert, of sluit u een speelrecht abonnement af bij Golfpark de Turfvaert. Het gebruik van de oefenfaciliteiten valt ook onder het beheer van het golfpark.
5 Diversen
5.1 Faciliteiten voor niet-leden
Artikel 15
Een aantal wedstrijden zal ook toegankelijk zijn voor niet-leden.
5.2 GVB examen en lidmaatschap
Artikel 17
Men kan pas een GVB examen afleggen bij de Rijsbergse Golfclub de Turfvaert, als men lid is van deze vereniging.
5.3 Algemene Ledenvergadering
Artikel 18, 
1. Het bestuur belegt in de eerste helft van elk jaar een algemene ledenvergadering.
2. Bij schriftelijke stemming worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd:
1. blanco en ondertekende stembriefjes;
2. stembriefjes die een persoon niet duidelijk vermelden of een persoon die niet als kandidaat gesteld is;
3. stembriefjes waarop meer of minder namen voorkomen dan het te verkiezen aantal personen.
3. De beslissing of bovengenoemde gevallen zich al dan niet voordoen ligt bij het bestuur.
4. Ingeval er bij verkiezing van bestuursleden méér dan een vacature is en er zijn meer kandidaten dan vacatures, stelt de voorzitter de verkiezing voor elke vacature afzonderlijk aan de orde. Per vacature kan slechts één stem worden uitgebracht.
5.4 Onkosten
Artikel 19, Onkostenvergoeding
1. De kosten voor vervoer en verblijf, die gemaakt worden door leden en niet-leden die in wedstrijden uitkomen, worden niet vergoed door de vereniging.
2. De vergoeding van kosten voor vervoer en verblijf die gemaakt worden door vrijwilligers of leden voor cursussen of vergaderingen van de NGF en die ten behoeve zijn van de vereniging worden verrekend op basis van de fiscale regeling (reiskosten OV 2de klas).
3. Het bestuur van de vereniging dient vooraf toestemming te geven.
Artikel 20, Financiële bijdrage 
Alle andere financiële bijdragen dan de contributie, ofwel jaarlijkse bijdrage, worden vastgesteld door het bestuur.
5.5 Schade en aansprakelijkheid
Artikel 21, schade
Indien schade wordt toegebracht aan eigendommen van de vereniging of de eigenaar van het Park zal deze worden verhaald op de veroorzaker.
Artikel 22, aansprakelijkheid
1. De vereniging kan nimmer door haar leden aansprakelijk worden gesteld voor schade.
2. Eenieder betreedt de terreinen en gebouwen geheel voor eigen risico.
3. De vereniging en/of eigenaar van de terreinen en gebouwen kunnen nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade.
5.6 Baanreglement
Artikel 23
Gebruikers van de baan zijn verplicht kennis te hebben genomen van het baanreglement, met de inhoud hiervan akkoord te gaan en zich strikt aan het baanreglement te houden.
5.7 Wijziging gegevens
Artikel 24
Leden zijn verplicht wijzigingen in adres of andere voor de vereniging van belang zijnde gegevens onmiddellijk aan het bestuur te melden. (ledenadministratie@rijsbergsegolfclub.nl)
5.8 Klachten
Artikel 25, 
1. Een klacht dient schriftelijk te worden gericht aan de voorzitter van de vereniging en te worden gezonden aan de vereniging via het secretariaat.
2. Indien de klager binnen 14 dagen nog niets heeft vernomen, wordt van de klager verwacht de klacht in herinnering te brengen.
3. Het bestuur is verplicht de klacht binnen zes weken na ontvangst af te ronden, tenzij met klager anders is overeengekomen.
4. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
5.9 Wijziging van het huishoudelijk reglement
Artikel 26
Het Huishoudelijk Reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het Huishoudelijk Reglement zal worden voorgesteld;
De voorgestelde wijziging van het Huishoudelijk Reglement wordt tenminste 14 dagen voor de vergadering aan alle leden toegezonden door het bestuur.