Wedstrijdreglement voor ALLE WEDSTRIJDEN georganiseerd door RGC de Turfvaert

Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd door de diverse commissies van de Rijsbergse Golfclub “De Turfvaert”.  Onder wedstrijdleiding wordt verstaan de wedstrijdleiding van de betreffende commissie. Een ieder wie zich inschrijft wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement.

1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de golfregels van:
“RULES OF GOLF, AS APPROVED BY R&A RULES LIMITED and “THE UNITED STATES GOLF ASSOCIATION” Effective January 2019, alsmede volgens de plaatselijke regels en eventueel voor de wedstrijd geldende bepalingen. Echter voor de wedstrijden om de Clubkampioenschappen Strokeplay, Clubkampioenschappen Matchplay en de Maandmedal is de plaatselijke regel, alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is, niet geldig.

2. Deelname aan de wedstrijden is uitsluitend toegestaan aan hen die lid zijn van de Rijsbergse Golfclub “De Turfvaert”. Bij deelname aan wedstrijden dient men in het bezit te zijn van het GVB of een WHS handicap.Per wedstrijd worden de handicap eisen voor deelname vastgesteld en gepubliceerd. Voor overige wedstrijden dient men in het bezit te zijn van een aantoonbare baanpermissie.”Deelname aan de competitieve wedstrijden, te weten Clubkampioenschappen Matchplay en Strokeplay en de maandmedal, is alleen mogelijk indien men ook speelrecht heeft bij Golfpark “De Turfvaert”.Business-leden met een Wildcard op naam van hun bedrijf en tevens lid van de Rijsbergse Golfclub de Turfvaert zijn gerechtigd tot deelname aan de clubkampioenschappen.”

3. Een Qualifying Wedstrijd is:
Iedere wedstrijd voor individuele spelers, gespeeld onder Qualifying Condities; 9, 15 (indien gestart wordt op hole 1),16 (indien gestart wordt op hole 10) of 18 holes; op een gemeten baan van de officiële afslagplaatsen, bij voorkeur onder toezicht van een marker met WHS handicap, of met een marker die het regelexamen met succes heeft afgelegd. De spelvorm is Strokeplay, Stableford, Par/Bogey of Maximum score. De logische eindpunten op De zijn hole 15 en hole 7 indien afgeweken wordt van 9 of 18 holes wedstrijd, aldus WHS.
Iedere Wedstrijd is als zodanig aangemerkt op de inschrijflijst of wordt door de wedstrijdleiding bepaald

4. Playing Handicap voor wedstrijden met handicapverrekening:
Indien een wedstrijd bestaat uit meer dan 1 ronde en wordt gespeeld op één of meer opeenvolgende dagen, of weekenden, dan geldt de playing handicap die de speler op de dag van de wedstrijd heeft.

5. Handicarts, caddies en mobiele telefoons:
Bij wedstrijden mag men handicarts gebruiken, behalve in Clubkampioenschappen Matchplay en Strokeplay is het gebruik van een handicart NIET toegestaan. (Spelers behoren onder dezelfde condities te spelen)
Tenzij voor de wedstrijd expliciet anders meegedeeld, is het spelers toegestaan gebruik te maken van een caddie. Bij jeugdspelers zijn caddies boven de 21 jaar niet toegestaan.
Het gebruik en het stand-by hebben van mobiele telefoons is tijdens wedstrijden niet toegestaan. Uitzondering: noodsituatie om 112 of clubhuis 076-5968354 te bellen.

6. Het inschrijven voor een wedstrijd geschiedt op:
Op de website van de Rijsbergse Golfclub “De Turfvaert (ikgagolfen.nl). De sluiting van inschrijving wordt per wedstrijd aangegeven. Bij funwedstrijden kan men indien van toepassing ook inschrijven via de wedstrijdcommissie. Bij computeruitval zal de wedstrijdleiding nader de wijze van inschrijving aangeven.

7. Wijzigingen:

De wedstrijdcommissie kan in geval van te geringe inschrijving (minder dan 15 personen) of wegens weeromstandigheden besluiten de wedstrijd af te gelasten, op een later tijdstip te starten of de wedstrijdvorm te wijzigen.
Clubkampioenschappen (Strokeplay en Matchplay) gaan altijd door, tenzij weersomstandigheden (alleen onweer) of de toestand van de baan het niet toelaten. Bij te geringe inschrijving (minder dan 15 personen) beslist het algemeen bestuur of de wedstrijd wel of niet doorgaat.
Afzeggen dient bijtijds uitsluitend te gebeuren bij de wedstrijdleiding,
De naam van de wedstrijdleider(s) en eventueel telefoonnummer(s) wordt op de inschrijflijst vermeld.

8. Startlijst en starttijden:
De voorlopige startlijst dan wel de deelnemerslijst met vermelding van de starttijden kunt u bekijken op de website.
De wedstrijdleiding is gerechtigd wijzigingen in de startvolgorde en starttijd aan te brengen op een door haar te bepalen wijze.

9. Melden:
De speler dient zich uiterlijk een half uur voor zijn starttijd te melden bij de wedstrijdleiding.
Het inschrijfgeld te voldoen en de scorekaart in ontvangst te nemen.
De eventuele afwijking van zijn handicap kenbaar te maken.
Indien een speler zich te laat aanmeldt door een gerechtvaardigde omstandigheid, maar nog wel op tijd kan starten, wordt hij (of zij) niet gediskwalificeerd.
De wedstrijdleiding is gerechtigd spelers, die zich na de inschrijfperiode aanmelden toe te voegen aan de startlijst of te weigeren.

10. Straf voor te laat starten:
De speler moet starten op de door de wedstrijdleiding vastgestelde tijd.
Indien de speler binnen vijf minuten na zijn starttijd klaar om te spelen op zijn startplaats aankomt, is de straf voor te laat starten: verlies van de eerste hole bij Matchplay of twee strafslagen op de eerste hole bij Strokeplay, in plaats van diskwalificatie. (Regel 5-3a.)
In geval het een Stableford wedstrijd betreft wordt van de totaal gescoorde punten 2 Stablefordpunten afgetrokken.

11. Vlot speeltempo en aansluiten:
Voor een goed gebruik van de baan en een vlot verloop van de wedstrijd dienen de deelnemers niet alleen de golfregels en etiquette zorgvuldig en volledig na te leven, maar tevens een goede speelsnelheid aan te houden en geen onnodig oponthoud te veroorzaken.
Speel Ready Golf, maar let op de veiligheid. Je wordt aangespoord niet meer dan 40 seconden over je slag te doen en meestal minder vanaf het moment dat je aan de beurt bent om te spelen.
Onder langzaam spel wordt verstaan: wanneer op een par 3 hole u niet hoeft te wachten, bij een par 4 als de spelers voor u al van de green zijn en bij een par 5 de spelers voor u op de green staan. U moet sneller gaan spelen. Of men behoort de groep –ongeacht het aantal spelers- die op u moeten wachten door te laten.
Als een achteropkomende groep duidelijk sneller kan spelen, behoort een groep – ook als zij geen hole afstand verlies heeft – die groep door te laten.
Bij het spelen van Stableford, Par/Bogey of Maximum score wedstrijden is de speler verplicht zijn bal op te pakken indien door hem op de betreffende hole niet meer kan worden gescoord.

12. Wedstrijd en wedstrijdresultaat:
De wedstrijd wordt gespeeld volgens da R&A Golfregels 2019 versie ‘geldig vanaf januari 2019’ en de lokale regels van Golfpark “De Turfvaert”. Lokale regels vindt u op de scorekaart en op het publicatiebord en bij de receptie.
Iedere speler, die deelneemt aan een qualifying wedstrijd, is verplicht zijn wedstrijdresultaat zelf in te voeren in het computersysteem of op golf.nl.
Bij computeruitval zal de wedstrijdleiding de scorekaarten verwerken.

13. Uitslag van de wedstrijd:
De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor de juiste berekening van de totaalscore en de einduitslag van de wedstrijd. Tenzij op de inschrijflijst of startlijst uitdrukkelijk anders vermeld, wordt bij “ties” (gelijke uitslag) de volgende regels toegepast:
Matchplay: na 18 holes sudden death play-off te beginnen op een par-4 hole: beginnen op hole 3 en eventueel verder op hole 2, 8 en 9 etc. met opnieuw, indien van toepassing handicapverrekening. Let wel of het mogelijk is.
Bij Strokeplay kampioenschappen wordt er sudden death play-off gespeeld op van tevoren vastgestelde holes. (Nieuwe beperkte ronde).
Bij alle overige wedstrijden matching score cards. Beste score laatste negen holes:cq laatste zes holes; cq laatste drie holes en tenslotte de 18de hole. Levert dit geen winnaar op dan beslist het lot.
Bij gelijk eindigen van een meerdaagse competitie wordt de winnaar als volgt bepaald:
– In een Play-off, indien de winnaars allemaal aanwezig zijn en indien het mogelijk is om de play-off te spelen. Niet in duisternis en niet als de baan vol is.
OF
– De uitslag van de laatste wedstrijd, waarbij alle winnaars aanwezig waren. Dezelfde omstandigheden zijn belangrijk. Indien dit geen winnaar oplevert, dan dezelfde procedure van een eerdere wedstrijd. Altijd zo recent mogelijk.
– Het is OF de eerste OF de tweede mogelijkheid, te bepalen door de wedstrijdleider c.q. organisator.
Bij de prijs voor de “Neary” gaat deze naar de speler wiens bal na de afslag het dichtst bij de hole of IN de hole terecht komt. De bal moet na de afslag op de green liggen.
Bij de prijs voor de “Tweary” ofwel “Leary” genoemd gaat deze naar de speler wiens bal na 2 slagen het dichtst bij de hole of IN de hole terecht komt. De bal moet na de 2e slag op de green liggen.
Bij de prijs voor de “Longest drive” gaat deze naar de speler welke het verste heeft afgeslagen, en tevens wiens bal OP de fairway (of in een verre fairway bunker) moet eindigen.

14.Prijsuitreiking:
De wedstrijdleiding zal binnen een uur na binnenkomst van de laatste deelnemers de prijsuitreiking aanvangen. Indien dit niet het geval is, zullen de deelnemers hiervan tijdig in kennis worden gesteld.
Het is de sportieve plicht van iedere deelnemer de prijsuitreiking bij te wonen. Bent u door omstandigheden hiertoe niet in staat, dan dient u dit aan de wedstrijdleiding te melden.
Indien u niet aanwezig bent behoudt u wel uw plaats in de uitslagenlijst, maar gaat de eventuele prijs naar de volgende deelnemer in de uitslag. Dit geldt ook voor de prijs voor de Neary, Tweary (Leary) en Longest. Spelers, die niet bij de prijsuitreiking kunnen zijn dienen dit aan de wedstrijdleiding te melden en doen niet mee aan de Longest, Neary of Tweary, dus ook geen naam vermelden op formulier van de Neary, Tweary of Longest.

15. Gedragscode:
De speler dient zich te onthouden van elke uiting, die door de wedstrijdleiding onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren.
Tevens dient men de richtlijnen voor de etiquette, zoals vermeld in de Golfregels,na te leven.
Het gebruik van stimulerende middelen is uiteraard niet toegestaan. Ook geen drugs of wiet.

16. Deelnemers worden geacht gepaste golfkleding te dragen.
Dames zijn verplicht tijdens de wedstrijden een lange of korte broek of een rokje te dragen, daarbij een blouse of poloshirt.
Heren zijn verplicht tijdens wedstrijden een lange of korte broek te dragen, daarbij een overhemd of poloshirt met tenminste korte mouwen.

17. Sancties:
Bij afzeggen na sluiting van de inschrijving is men toch inschrijfgeld verschuldigd en dit dient voor de eerstvolgende wedstrijd te zijn voldaan.
Indien men niet verschijnt (no show) is men direct voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Bij herhaling volgt uitsluiting voor 3 opeenvolgende wedstrijden, die door de betreffende commissie georganiseerd worden.
Bij overtreding van de regels voor gebruik van handicarts, caddies en mobiele telefoons (zie punt 4) volgt diskwalificatie voor de wedstrijd.
Bij het niet invoeren van uw score na een qualifying wedstrijd wordt u voor de eerstvolgende qualifying wedstrijd geschorst.
Indien de wedstrijdleiding meent dat een speler zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige overtreding van de etiquette, kan zij een straf opleggen (Regel 1-2).
Bij overtreding van de gedragscode krijgt u een officiële waarschuwing.
Bij herhaling volgt schorsing voor één of meer wedstrijden.
Bij ernstige of stelselmatige overtreding van de gedragscode wordt het meedoen aan wedstrijden voor onbepaalde tijd ontzegd.

18.Beroep:
Tegen een beslissing van de wedstrijdleiding is beroep mogelijk bij het bestuur binnen een week na oplegging van de straf. Als eerste dag geldt de datum van het versturen van de e-mail dienaangaande dan wel de datum van het poststempel in geval van schriftelijke mededeling per post.

19.Beslissing:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de betreffende wedstrijdleiding.

Rijsbergse Golfclub “De Turfvaert”, versie 1 juni 2022.