Wedstrijdreglement voor wedstrijden georganiseerd door RGC de Turfvaert

Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd door het bestuur, de wedstrijdcommissie of de jeugdcommissie van de Rijsbergse Golfclub “De Turfvaert”. Een ieder wie zich inschrijft voor een wedstrijd wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement.

1. De wedstrijdleiding
– Onder wedstrijdleiding wordt verstaan de wedstrijdleiding benoemd door bestuur, wedstrijdcommissie of de jeugdcommissie.
– De wedstrijdleiding organiseert de betreffende wedstrijd.
– Bij het overtreden van de wedstrijdvoorwaarden is de wedstrijdleiding bevoegd op te treden volgens dit reglement. Bij twijfel wordt de wedstrijdcommissie geraadpleegd.
– Bij het overtreden van de Golfregels tijdens de wedstrijd is de wedstrijdleiding bevoegd op te treden. Bij twijfel wordt een clubreferee geraadpleegd, Dit kan tijdens of na afloop van de wedstrijd. De uitslag van de wedstrijd kan eventueel uitgesteld worden tot een referee een beslissing genomen heeft.
– De wedstrijdcommissie beslist in alle gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden en de plaatselijke regels niet of onvoldoende voorzien.

2. De Regels
– Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de golfregels van: “RULES OF GOLF, AS APPROVED BY R&A RULES LIMITED and “THE UNITED STATES GOLF ASSOCIATION” Effective January 2023, alsmede volgens de plaatselijke regels en eventueel voor de betreffende wedstrijd geldende specifieke bepalingen.
– Echter bij de Clubkampioenschappen Strokeplay en Matchplay en de Maandmedal is de plaatselijke regel alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is niet van toepassing.

3. Qualifying wedstrijd
– Iedere wedstrijd voor individuele spelers gespeeld onder Qualifying Condities is een Qualifying wedstrijd en wordt als zodanig aangemerkt op de inschrijflijst.
– De wedstrijdleiding is bevoegd te besluiten om sommige wedstrijden een meer fun karakter te geven en deze niet-Qualifying te verklaren.
– Qualifying wedstrijden hebben een van de volgende spelvormen: Strokeplay, Stableford, Par/Bogey of Maximum score.
– Naast de 9 holes en 18 holes wedstrijden kan de wedstrijdleiding ook Qualifying wedstrijden op de Turfvaert organiseren over 15 of 16 holes. Het logische eindpunt (dicht bij het clubhuis) bij deze wedstrijden is dan hole 15 (bij start op hole 1) of hole 7 (bij start op hole 10).

4. Handicapverrekening
– Wanneer een wedstrijd met toepassing van handicapverrekening bestaat uit meer dan 1 ronde en wordt gespeeld over meerdere dagen dan geldt de playing handicap dat de speler op de dag van de wedstrijd heeft.

5. Handicarts
– Het gebruik van een handicart bij wedstrijden is toegestaan.
– Uitzondering hierop zijn de Clubkampioenschappen Matchplay en Strokeplay.

6. Caddies
– Spelers mogen gebruik te maken van een caddie tenzij voor de betreffende wedstrijd expliciet vermeld is dat dit niet is toegestaan. Bij jeugdspelers zijn caddies boven de 18 jaar niet toegestaan.

7. Gebruik mobiele telefoons
– Het gebruik en het stand-by hebben van mobiele telefoons is tijdens wedstrijden niet toegestaan. Uitzonderingen hierop zijn noodsituaties en om het clubhuis/wedstrijdleiding (clubhuis 076-5968354) te bellen. Indien op de mobiele telefoon een applicatie is geïnstalleerd met Golfregels, Caddieboekje en/of app voor afstand in de baan dan mag deze wel worden geraadpleegd,

8. Deelname
– Deelname aan wedstrijden is uitsluitend toegestaan aan volwaardige leden van de Rijsbergse Golfclub “De Turfvaert”.
– Bij deelname aan wedstrijden dient men in het bezit te zijn van het GVB of een WHS handicap.
– Per wedstrijd worden de handicap eisen voor deelname vastgesteld en gepubliceerd.
– Voor sommige wedstrijden dient men voor deelname slechts in het bezit te zijn van een aantoonbare baanpermissie (dit betreft onder andere de rabbitwedstrijden en sommige funwedstrijden).
– Deelname aan de Clubkampioenschappen Matchplay en Strokeplay en de Maandmedal is alleen mogelijk indien men ook speelrecht heeft bij Golfpark “De Turfvaert.
– Business-leden met een Wildcard op naam van hun bedrijf en tevens lid zijn van de Rijsbergse Golfclub de Turfvaert zijn ook gerechtigd tot deelname aan de clubkampioenschappen Matchplay en Strokeplay en de Maandmedal.
– De wedstrijdleiding kan aanvullende deelname criteria hanteren bij wedstrijden zoals minimum of maximum handicap, leeftijd, man/vrouw etc.

9. Inschrijven voor wedstrijden
– Het inschrijven voor een wedstrijd geschiedt op de website van de Rijsbergse Golfclub “De Turfvaert: www.rijsbergsegolfclub.nl (of www2.ikgagolfen.nl).
– De sluiting van inschrijving wordt per wedstrijd aangegeven.
– Bij sommige (fun)wedstrijden kan ook op andere wijze worden ingeschreven. Dit staat dan vermeld in de uitnodiging voor de betreffende wedstrijd.
– Bij computeruitval zal de wedstrijdleiding nader de wijze van inschrijving aangeven.

10. Afzeggen
– Afzeggen dient zo tijdig mogelijk te gebeuren (bij voorkeur voordat de inschrijving gesloten is).
– Afzeggen kan via de inschrijflijst zolang de inschrijving nog niet gesloten is. Na sluiting van de inschrijving dient de wedstrijdleiding geïnformeerd te worden.
– De naam van de wedstrijdleider(s), telefoonnummer(s) en e-mailadres worden op de inschrijflijst vermeld.
– In het geval van late afzegging (na sluiting van de inschrijftermijn) zonder geldige reden kunnen sancties volgen.

11. Niet doorgaan, wijzigen en uitstellen van wedstrijden
– De wedstrijdleiding kan na overleg met de wedstrijdcommissie in geval van te geringe inschrijving, wegens weeromstandigheden of andere bijzondere omstandigheden besluiten een wedstrijd af te gelasten, op een later tijdstip te starten of de wedstrijdvorm te wijzigen.
– De minimale deelname om een wedstrijd doorgang te laten gaan is afhankelijk van het soort wedstrijd. De minimale deelname geldt per wedstrijdcategorie.
– In de meeste gevallen is dit minimaal 3 flights (7 deelnemers).
– Bij de Clubkampioenschappen (Strokeplay en Matchplay) is er bij de heren een minimale deelname van 16 en bij de dames van 8 deelnemers per categorie.
– Bij inloop- en rabbitwedstrijden is er geen minimale deelname van toepassing maar beslist de wedstrijdleider of de wedstrijd doorgang vindt.
– Het bestuur van de Rijsbergse Golfclub “De Turfvaert” kan besluiten hiervan af te wijken.

12. Startlijst en starttijden
– De voorlopige startlijst dan wel de deelnemerslijst met vermelding van de starttijden wordt vermeld op www.rijsbergsegolfclub.nl (of www2.ikgagolfen.nl)
– Bij de startlijst wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur voor vroeg of laat starten.
– Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers wordt de volgorde van inschrijving gehanteerd bij het maken van de voorlopige startlijst en de reservelijst.
– De wedstrijdleiding is echter wel gerechtigd wijzigingen in de startvolgorde en starttijden aan te brengen op een door haar te bepalen wijze.

13. Aanmelden
– De speler dient zich uiterlijk een half uur voor zijn of haar starttijd te melden bij de wedstrijdleiding,
het inschrijfgeld te voldoen en de scorekaart in ontvangst te nemen.
– De speler dient een eventuele afwijking van zijn of haar handicap kenbaar te maken.
– Indien een speler zich te laat aanmeldt door een gerechtvaardigde omstandigheid, maar nog wel op tijd kan starten, wordt hij of zij niet gediskwalificeerd.
– De wedstrijdleiding is gerechtigd spelers, die zich na de inschrijfperiode aanmelden toe te voegen aan de startlijst.

14. No Show
– Een No Show (zonder afmelding niet verschijnen voor een wedstrijd) is vervelend voor de flight genoten, de wedstrijdleiding en de wedstrijd als geheel.
– Bij een No Show neemt de wedstrijdleiding na afloop van de wedstrijd contact op met de speler die niet verscheen voor deelname aan de wedstrijd.
– Indien er geen goede reden voor de No Show is, kan de wedstrijdcommissie een sanctie opleggen.

15. Straf voor te laat starten
– Een speler moet starten op de door de wedstrijdleiding vastgestelde tijd.
– Indien de speler binnen vijf minuten na zijn of haar starttijd om te spelen op zijn of haar startplaats aankomt, is de straf voor te laat starten in plaats van diskwalificatie:
Matchplay: verlies van de eerste hole
Strokeplay: 2 strafslagen op de eerste hole
Stableford: 2 stablefordpunten aftrek op de eindscore

16. Naleven golfregels tijdens de wedstrijd
– Spelers worden geacht de golfregels en gedragscode zorgvuldig en volledig na te leven.

17. Speeltempo en langzaam spel
– Een goed speeltempo is in het belang van alle deelnemers aan de wedstrijd.
– Voor de Turfvaert geldt een maximale duur van een 9 holes ronde van 2 uur. Deze maximale duur geldt ook bij een vierbal.
– Spelers dienen derhalve een goede speelsnelheid aan te houden en geen onnodig oponthoud te veroorzaken. Een goede speelsnelheid is maximaal 40 seconde per slag, inclusief adresseren en oefenslag(en).
– Er wordt Ready Golf gespeeld.
– Onder langzaam spel wordt verstaan:
– wanneer op een par 3 hole u niet hoeft te wachten omdat de voorgaande flight de hole reeds heeft verlaten,
– bij een par 4 als de spelers voor u al van de green gaan en
– bij een par 5 de spelers voor u al op de green staan.
De speelsnelheid dient dan verhoogd te worden of de groep (ongeacht het aantal spelers) die moet wachten dient te worden doorgelaten.
– Als een achteropkomende flight duidelijk sneller kan spelen, behoort een flight – ook als zij geen hole afstand verlies heeft – die flight door te laten.
– Bij het spelen van Stableford, Par/Bogey of Maximum score wedstrijden is de speler verplicht zijn of haar bal op te pakken indien op de betreffende hole niet meer kan worden gescoord.

18. Qualifying kaarten invoeren
– Iedere speler, die deelneemt aan een qualifying wedstrijd, is verplicht zijn of haar wedstrijdresultaat zelf in te voeren in het computersysteem of op golf.nl.

19. Uitslag van de wedstrijd
– De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor de juiste berekening van de totaalscores en de einduitslag van de wedstrijd.
-Tenzij op de inschrijflijst of startlijst uitdrukkelijk anders vermeld, wordt bij “ties” (gelijke uitslag) een van de volgende regels toegepast:
– Clubkampioenschap Matchplay: indien mogelijk een sudden death play-off op par-4 holes (bijvoorbeeld beginnen op hole 3 en eventueel verder op hole 2, 8 en 9 etc.) met indien van toepassing handicapverrekening.
– Clubkampioenschap Strokeplay: een sudden death play-off gespeeld op van tevoren vastgestelde holes (Nieuwe beperkte ronde).
– Bij alle overige eendaagse wedstrijden matching score cards. Beste score laatste negen holes:cq laatste zes holes; cq laatste drie holes en tenslotte de 18de hole. Levert dit geen winnaar op dan beslist het lot.
– Bij gelijk eindigen van een meerdaagse competitie wordt de winnaar als volgt bepaald:
a) In een Play-off, indien de winnaars allemaal aanwezig zijn en het mogelijk is om de play-off te spelen of
b) De uitslag van de laatste wedstrijd, waarbij alle winnaars aanwezig waren. Dezelfde omstandigheden zijn belangrijk. Indien dit geen winnaar oplevert, dan dezelfde procedure van een eerdere wedstrijd. Altijd zo recent mogelijk. De wedstrijdleiding bepaald welke optie (a of b) hierbij gekozen wordt.
– De prijs voor de “Neary” gaat naar de speler wiens bal na de afslag het dichtst bij de hole of IN de hole terecht komt. De bal moet na de afslag op de green liggen.
– de prijs voor de “Tweary” ofwel “Leary” gaat naar de speler wiens bal na 2 slagen het dichtst bij de hole of IN de hole terecht komt. De bal moet na de 2e slag op de green liggen.
-De prijs voor de “Longest drive” gaat naar de speler welke het verst heeft afgeslagen waarbij de bal op de fairway of in een fairwaybunker moet zijn geëindigd.
– De uitslag van een wedstrijd is definitief zodra deze:
a) Bij matchplay: is gemeld bij de wedstrijdleiding.
b) Bij alle overige wedstrijden: zodra de wedstrijdleiding deze heeft bekend gemaakt.

20. Prijzen en prijsuitreiking
– Het aantal prijzen bij een wedstrijd dient in verhouding te staan tot het aantal deelnemers. Norm hierbij is 1 prijs per 4 deelnemers (bij 1 tot 4 deelnemers 1 prijs, bij 5 tot 8 deelnemers 2, etc).
– Extra prijzen voor bijvoorbeeld neary en longest worden pas uitgereikt bij minimaal 13 deelnemers.
– Gesponsorde prijzen zijn toegestaan.
– De wedstrijdleiding zal binnen een uur na binnenkomst van de laatste deelnemers de prijsuitreiking aanvangen. Indien dit niet het geval is, zullen de deelnemers hiervan tijdig in kennis worden gesteld.
– Deelnemers worden geacht de prijsuitreiking bij te wonen. Een deelnemer die door omstandigheden hiertoe niet in staat is, dient dit aan de wedstrijdleiding te melden.
– Een deelnemer die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking behoudt zijn of haar plaats in de uitslagenlijst maar een eventuele prijs gaat naar de volgende deelnemer in de uitslag. Dit geldt ook voor de prijzen voor de Neary, Tweary (Leary) en Longest.
– Een deelnemer die weet dat hij of zij niet aanwezig zal zijn bij de prijsuitreiking vermeld zijn of haar naam niet op het Neary, Tweary of Longest formulier.

21. Gedragscode
– De speler dient zich te onthouden van elke uiting, die door de wedstrijdleiding onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren. Tevens dient men de richtlijnen voor de gedragscode, zoals vermeld in de Golfregels, na te leven.
– Het gebruik van stimulerende middelen waaronder begrepen drugs is uiteraard niet toegestaan.
.
22. Gepaste golfkleding
– Deelnemers worden geacht gepaste golfkleding te dragen.
– Dames zijn verplicht tijdens de wedstrijden een lange of korte broek of een rokje te dragen, daarbij een blouse of poloshirt.
– Heren zijn verplicht tijdens wedstrijden een lange of korte broek te dragen, daarbij een overhemd of poloshirt met tenminste korte mouwen.

23. Sancties
– Bij afzeggen na sluiting van de inschrijving of no show is men toch inschrijfgeld verschuldigd en dit dient voor de eerstvolgende wedstrijd te zijn voldaan.
– Indien men, zonder valide reden, niet verschijnt (no show) is men direct voor de eerstvolgende wedstrijd geschorst. Bij herhaling volgt uitsluiting voor 3 opeenvolgende wedstrijden, die door de betreffende commissie georganiseerd worden.
– Bij overtreding van de regels voor gebruik van handicarts, caddies en mobiele telefoons volgt diskwalificatie voor de wedstrijd.
– Bij het niet invoeren van uw score na een qualifying wedstrijd wordt u voor de eerstvolgende qualifying wedstrijd geschorst.
– Indien de wedstrijdleiding meent dat een speler zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige overtreding van de gedragscode, kan zij een straf opleggen (Regel 1-2).
– Bij overtreding van de gedragscode krijgt een speler een officiële waarschuwing. Bij herhaling volgt schorsing voor één of meer wedstrijden.
– Bij ernstige of stelselmatige overtreding van de gedragscode wordt het meedoen aan wedstrijden voor onbepaalde tijd ontzegd.

24. Beroep
– Tegen een beslissing van de wedstrijdleiding is beroep mogelijk bij het bestuur binnen een week na oplegging van de straf. Als eerste dag geldt de datum van het versturen van de e-mail dienaangaande dan wel de datum van het poststempel in geval van schriftelijke mededeling per post.

25. Beslissing
– In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de betreffende wedstrijdleiding, eventueel na overleg met de wedstrijdcommissie en/of clubreferee.